5500000تومان

کل مبلغ وام داده شده

24

تعداد اعضا

2

تعداد صندوق

5500000تومان

کل مبلغ وام داده شده

24

تعداد اعضا

2

تعداد صندوق